Home arrow วิทยาศาสตร์การกีฬา arrow เอกสารเผยแพร่
ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

งานวิจัย
เลขที่งานวิจัย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ประพันธ์ หน่วยงาน
48 การศึกษาและเปรียบเทียบความวิตกกังวลทางจิตใจ ความวิตกกังวล ทางกาย และ ความเชื่อมั่นในตนเองของนักกีฬายกน้ำหนักหญิง

ชูศักดิ์ พัฒนะมนตรี, สราวุธ กุสุมภ์, มงคล ใจดี และชัยสิทธิ์ ภาวิลาส

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการฝึกซ้อมและการฟื้นตัวในนักเทนนิส

สุกิจ พิทักษ์เจริญ,เทียนชัย ชาญณรงค์ศักดิ์, มงคล ใจดี และชัยสิทธิ์ ภาวิลาส

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.
50 โครงการ การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการแข่งขันและผลของการอบอุ่นร่างกายในนักกีฬาฟุตบอล
50 ผลของการเสริมโปรตีนต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬายกน้ำหนักระดับเยาวชน
51 การประเมินการบริโภคอาหารและความพอเพียงสารอาหารในนักกีฬาไทย
51 การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อขณะสวิงไม้ในนักกีฬากอล์ฟ
51 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก
51 การศึกษาสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงในนักกีฬาฟุตซอลไทย
48 การวิเคราะห์โครงสร้างของร่างกายและความเร็วในการยกบาร์ของนักยกน้ำหนักหญิง
368/2549 สมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล

นายสำอางค์ เบ้าช้างเผือก นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก และคณะ

กองวิจัยและพัฒนากีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
367/2549 การศึกษาขนาดรูปร่างของนักยกน้ำหนักที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 22 จังหวัดลำปาง

ปนิก อวิรุทธการ, วรรณิภา แก้วยศ, สำอางค์ เบ้าช้างเผือก และคณะ

กองวิจัยและพัฒนากีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
366/2549 ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬายกน้ำหนักที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 22

นายวิสูตร วรรคคี นายสำอางค์ เบ้าช้างเผือก

กองวิจัยและพัฒนากีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
365/2548 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการฝึกซ้อมและการฟื้นตัวในนักเทนนิส

นายสุกิจ พิทักษ์เจริญ นายเทียนชัย ชาญณรงค์ศักดิ์ นายมงคล ใจดีและนายชัยสิทธิ์ ภาวิลาส

กองวิจัยการส่งเสริมกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
364/2548 การวิเคราะห์โครงสร้างของร่างกายและความเร็วในการยกบาร์ของนักยกน้ำหนักหญิง โดยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว แบบ 2 มิติ

นายปนิก อวิรุทธการ, นางสาวบุรวัลย์ ผลมั่ง, นายมงคล ใจดี และนายชัยสิทธิ์ ภาวิลาส

กองวิจัยการส่งเสริมกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
363/2548 การศึกษาและเปรียบเทียบความวิตกกังวลทางจิตใจ ความวิตกกังวลทางกาย

นายชูศักดิ์ พัฒนะมนตรี, นายสราวุธ กุสุมภ์, นายมงคล ใจดี และนายชัยสิทธิ์ ภาวิลาส

กองวิจัยการส่งเสริมกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
362/2547 ปัญหานักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ใน 7 ด้าน

นายประดิษฐ์ พยุงวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต พณิชยการพระนคร
356/2545 ผลของการฝึกเสริมด้วยการฝึกเชิงซ้อนที่มีต่อความสามารถในการยิงประตูฟุตบอล

นาทรพี ผลใหญ่, ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์, รศ. ดร. วิชิต คนึงสุขเกษม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
355/2544 การศึกษารูปแบบท่าทางการขี่จักรยานที่มีผลต่อแรงต้านอากาศ

วุฒิไกร น้อยพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
338/2542 ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการเลี้ยงลูกบอลเข้ายิงประตูใต้ห่วงบาสเกตบอล

ดนัย ถึกไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
326/2542 ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟวอลเลย์บอล

ไกรสิทธิ์ เพชรมณี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
301/2542 สมรรถภาพของปอดในเด็กและวัยรุ่นไทยที่ฝึกและไม่ฝึกกีฬา

ศิริรัตน์ ปานพันธุ์โพธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล
300/2542 ผลของการออกกำลังกายต่อระบบประสาทการเคลื่อนไหวในวัยรุ่นปกติกับวัยรุ่นที่พิการทางการมองเห็นหรือการได้ยิน

ศุภลักษณ์ เข็มทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล
299/2542 ผลของการฝึกซ้อมกีฬาต่อลิปิดเปอร์ออกซิเดชัน สคาเวนจิงเอนไซม์ และการทำลายเซลล์กล้ามเนื้อในนักกีฬาเยาวชนไทย

ดรุณวรรณ จักรพันธุ์

มหาวิทยาลัยมหิดล
297/2542 การระบุตำแหน่งที่มีการปรับตัวต่อปฏิกิริยาตอบสนองที่ไวขึ้นของวงจรประสาทในกลุ่มนักกีฬา

อุไรวรรณ กาญจนเภตรานันท์

มหาวิทยาลัยมหิดล
296/2542 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมการเคลื่อนไหวของสมองแต่ละซีกต่อการใช้ภาษาในคนที่ถนัดมือแต่ละข้าง มหาวิทยาลัยมหิดล
1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l Next >
SAT TV
แนะนำ กกท.


GALLERY
WEBBOARD
Created by 2fellows