ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

งานวิจัย
เลขที่งานวิจัย 315/2537
ชื่อเรื่อง ความรู้สึกต่อขนาดของงาน ความเจ็บปวดที่ขา และระดับแลคเตทในเลือดขณะออกกำลังกายในนักมวยไทย
ชื่อผู้ประพันธ์

ทศพร ยิ้มลมัย

สถานที่จัดเก็บข้อมูล มหาวิทยาลัยมหิดล
บทคัดย่อภาษาไทย

ได้ทำการศึกษาการตอบสนองด้านการรับรู้ต่อขนาดของงานที่กระทำ และความเจ็บปวดที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขา (Quadriceps muscle) โดยใช้สเกลตัวเลขของบอร์ก (Borg's scale) ขณะปั่นจักรยานแบบเพิ่มความหนักถึงจุดสูงสุด ในกลุ่มนักมวยไทยอาชีพ จำนวน 8 คน เปรียบเทียบกับกลุ่มนักกีฬาฟุตบอล ที่มีระดับสมรรถภาพทางกายใกล้เคียงกัน จำนวน 5 คน และคนปกติทั่วไปที่ไม่ใช่นักกีฬาจำนวน 8 คน วัดความเข้มข้นของแลคเตทในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ ปริมาตรของอากาศหายใจออก ปริมาตรของก๊าซออกซิเจนที่ใช้ไปและปริมาตรของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สร้างขึ้นขณะพักและในช่วงออกกำลังกาย ก่อนการทดสอบได้ทำการวัดสมรรถภาพทางกาย ด้านกำลังและความสามารถทางแอนแอโรบิค แรงบีบมือ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา จากผลการทดลองพบว่าค่าความรู้สึกต่อขนาดของงานและความเจ็บปวดที่ขาในผู้ถูกทดลองทั้งสามกลุ่ม ที่ความหนักของงานระดับเดียวกัน (ที่ 20 ,40,60,80และ100% VO2max)ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าอัตราการเต้นของหัวใจในกลุ่มนักมวยไทยและนักฟุตบอล ต่ำกว่าในกลุ่มที่ไม่ใช่นักกีฬา ในขณะที่อัตราการใช้ออกซิเจนในกลุ่มดังกล่าวสูงกว่าในกลุ่มที่ไม่ใช่นักกีฬาที่มีความหนักของงานเดียวกัน ค่าอัตราการเคลื่อนที่ของอากาศหายใจออกในกลุ่มนักฟุตบอล สูงกว่าในกลุ่มนักมวยไทยและกลุ่มที่ไม่ใช้นักกีฬาที่ความหนักของงานระดับ 60, 80 และ 100% ในขณะที่ค่าสัดส่วนระหว่างปริมาตรของอากาศหายใจออกต่อปริมาตรของออกซิเจนที่ใช้ไป ในกลุ่มนักกีฬาทั้งสองกลุ่ม ต่ำกว่าในกลุ่มที่ไม่ใช้นักกีฬาที่ความหนักของงานในระดับต่างๆอย่างไรก็ตามค่าความเข้มข้นของแลคเตทในเลือด และค่าสัดส่วนระหว่างปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์ที่สร้างขึ้นต่อปริมาตรของออกซิเจนที่ใช้ไป ในทั้งสามกลุ่มไม่แตกต่างกันในการทดลองนี้พบว่า ค่าความรู้สึกต่อขนาดของงานและความเจ็บปวดที่ขา มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับค่าต่างๆทางสรีรวิทยาทุกตัวที่กล่าวมาข้างต้น (P<0.01 และ P<0.001) ข้อมูลจากการทดลองบ่งชี้ว่า ที่ความหนักของงานระดับเดียวกัน (ที่%VO2max เท่าๆ กัน) ความรู้สึกต่อขนาดของงานและความเจ็บปวดที่บริเวณต้นขา ไม่ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพทางกายและชนิดของกีฬาที่เล่นโดยพบว่า นักมวยไทย (นักกีฬาที่มีการปะทะรุนแรง) มีการตอบสนองด้านการรับรู้ต่อขนาดของงานและความเจ็บปวดที่ขาเหมือนกับนักกีฬาฟุตบอล และคนปกติทั่วไปที่ไม่ใช้นักกีฬา ถึงแม้ว่าการตอบสนองของร่างกายทางสรีรวิทยาแตกต่างกันระหว่างผู้ถูกทดลองทั้งสามกลุ่ม

ไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย
SAT TV
แนะนำ กกท.


GALLERY
WEBBOARD
Created by 2fellows