ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

งานวิจัย
เลขที่งานวิจัย 262/2541
ชื่อเรื่อง คิเนเมติก และคิเนติกท่าสแนทซ์ของนักยกน้ำหนักหญิงไทย
ชื่อผู้ประพันธ์

ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์

สถานที่จัดเก็บข้อมูล มหาวิทยาลัยมหิดล
บทคัดย่อภาษาไทย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคิเนเมติก และคิเนติกของการยกน้ำหนักท่าสแนทซ์ในนักกีฬาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักกีฬาหญิงทีมชาติไทย พ.ศ.2538 4 คน มีอายุเฉลี่ย 18 ปี และนักกีฬาหญิงในระดับเขต 4 คนมีอายุเฉลี่ย 18 ปี โดยให้ยกน้ำหนักท่าสแนทซ์ที่ความหนัก 0% 50% และ 80% 1-RM บันทึกภาพโดยกล้องวีดีโอ ที่มีความเร็วสูง 50 ภาพต่อวินาที ระบบ / มิติ วางในระนาบ Sagittalโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ PEAK 2 D Video Digitizer System และอุปกรณ์แผ่นรับแรงกระแทก (force platform) AMTI โปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณ คือ PACE 2000 เพื่อหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มที่มีทักษะสูง (HS) ซึ่งเป็นนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยมีท่าทางและรูปแบบการยกท่าสแนทซ์ที่ได้มาตราฐานใกล้เคียงกับระดับโลกในด้านเส้นทางการเดินทางของบาร์ การดึงน้ำหนักเข้าใกล้ลำตัวในช่วงดึงครั้งแรก และการถ่ายน้ำหนักตัวเพื่อดึงบาร์ โดยยกขึ้นได้ราบเรียบกว่ากลุ่มนักกีฬาเขต (S) ส่วนค่าอัตราความเร็วโดยเฉลี่ยสูงสุดของการดึงอยู่ในช่วงการดึงครั้งที่ 2 ทั้ง 2 กลุ่ม ในการดึงครั้งแรก (first pull) กลุ่มทักษะสูงมีอัตราเร่งเชิงมุมของข้อต่อสะโพกมากกว่ากลุ่มทักษะต่ำ แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มมีรูปแบบท่าทางการยกแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ในช่วงการเคลื่อนลำตัวเข้าใต้บาร์ นักยกน้ำหนักกลุ่ม HS ใช้กำลังในการยกน้ำหนักที่ 80%1-RM น้อยกว่ากลุ่ม S (25.8 จูล/นน.ตัว )และกลุ่ม S มีการใช้กำลังยกที่ 50% 1-RM เพิ่มขึ้นตามน้ำหนักตัว

ไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย
SAT TV
แนะนำ กกท.


GALLERY
WEBBOARD
Created by 2fellows