ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

งานวิจัย
เลขที่งานวิจัย 187/2542
ชื่อเรื่อง การศึกษาความยืดหยุ่นของเอ็นรอบข้อและความตึงของกล้ามเนื้อที่มีส่วนสัมพันธ์กับการบาดเจ็บของขาในนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย
ชื่อผู้ประพันธ์

พรรัชนี วีระพงศ์

สถานที่จัดเก็บข้อมูล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บทคัดย่อภาษาไทย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นของเอ็นรอบข้อและความตึงของกล้ามเนื้อกับการบาดเจ็บของขาในนักกีฬา และศึกษาถึงการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมของนักกีฬา โดยศึกษาในนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย เป็นหญิง จำนวน 25 คน ชาย จำนวน 16 คน นักกีฬาทั้งหมดอยู่ในชุดเตรียมเอเชี่ยนเกมส์ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และมีการคัดตัวออกเป็นระยะ เพื่อให้เหลือนักกีฬาตัวจริงเพื่อลงแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 ในแต่ละเดือนได้ทำการตรวจวัดความยืดหยุ่นของเอ็นรอบข้อ โดยใช้ Brighten ligamentous score และตรวจวัดความตึงตัวกล้ามเนื้อขา 5 มัด ได้แก่ iliopsoas, iliotibial band, hamstrings, rectusfemoris และ gastrosoleus รวมไปถึงการตรวจเพื่อประเมินและบันทึกอาการบาดเจ็บ ให้คำรักษาทางกายภาพบำบัดและให้คำแนะนำในการดูแลการบาดเจ็บ ผลการทดลองสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยความยืดหยุ่นของเอ็นรอบข้อของนักกีฬาหญิง ในช่วงเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม มีค่า 3.89 ? 0.42 ?, 3.22 ? 0.62,4.0 ? 0.55 และ 4.89 ? 0.42 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยความยืดหยุ่นของเอ็นรอบข้อของนักกีฬาชาย ในช่วงเดือนสิงหาคม เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม มีค่า 3.11 ? 0.54, 3.00 ? 0.53, 2.33 ? 0.69 ตามลำดับ ค่าความตึงของกล้ามเนื้อของนักกีฬาหญิง ในช่วงเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม มีค่า 1.78 ? 0.62, 1.22 ? 0.32, 1.78 ? 0.62 และ 0.89 ? 0.42 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยความตึงตัวกล้ามเนื้อของนักกีฬาชาย ในช่วงเดือนสิงหาคม เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม มีค่า 2.22 ? 0.62, 0.78 ? 0.36, 0.11 ? 0.11 ตามลำดับ ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างความยืดหยุ่นของเอ็นรอบข้อและความตึงตัวของกล้ามเนื้อทั้งของนักกีฬาหญิงและชายในทุกเดือนที่เก็บข้อมูล การบาดเจ็บในนักกีฬาหญิงพบมากที่ข้อเข่า (31.58%-42.86%) ในขณะที่การบาดเจ็บในนักกีฬาชายพบมากที่สะโพก (16.67%-30.00%) และหลัง (8.33%-30.00%) จากผลการทดลองสรุปได้ว่า โปรแกรมการฝึกช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมในนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นของเอ็นรอบข้อได้ในนักกีฬาหญิงอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) และสามารถความตึงตัวของกล้ามเนื้อในนักกีฬาชายได้อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) นอกจากนี้ยังพบว่า อัตราการบาดเจ็บของนักกีฬาทั้งหญิงและชายลดลงทุกครั้งที่เก็บข้อมูล ซึ่งอาจเป็นผลจากความยืดหยุ่นของเอ็นรอบข้อเพิ่มขึ้นหรือความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถหาความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน หรืออาจเกิดจากการที่นักกีฬาได้รับคำแนะนำจนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นอย่างถูกวิธี หรือเกิดจากนักกีฬามีความชำนาญในการเล่นมากขึ้นจนไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

ไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย
SAT TV
แนะนำ กกท.


GALLERY
WEBBOARD
Created by 2fellows