ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

งานวิจัย
เลขที่งานวิจัย 309/2533
ชื่อเรื่อง การศึกษาถึงผลการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา ชีวเคมี บางอย่างของเลือดและปัสสาวะในนักวิ่งระยะไกล
ชื่อผู้ประพันธ์

ประพันธ์ กองมงคล

สถานที่จัดเก็บข้อมูล มหาวิทยาลัยมหิดล
บทคัดย่อภาษาไทย

การศึกษาค่าต่างๆ ทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีบางอย่างของเลือดและปัสสาวะในนักวิ่งระยะไกล ทำในกลุ่มนักวิ่งระยะทาง 10,000 เมตร ในการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา ครั้งที่ 14 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นนักวิ่งชายจำนวน 9 คน มีอายุระหว่าง 18-22 ปี (20( 0.5 ปี) ที่มีอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด (Vo2 max) เฉลี่ย 56.0(2.8 มล./ กก./ นาที โดยการเปรียบเทียบระหว่างก่อนการแข่งขันกับหลังจากวิ่งเข้าสู่เส้นชัยแล้วในทันทีทันใด และยังศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มนักศึกษาชายที่ไม่ใช่นักกีฬาจำนวน 10 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-23 ปี (20.2(0.4 ปี) มีอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดเฉลี่ย 38.4(1.4 มล./กก./นาที โดยมีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักและส่วนสูงไม่แตกต่างจากกลุ่มนักกีฬา การแข่งขันเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 19.00 น. อุณหภูมิของอากาศบริเวณสนามแข่งขัน วัดได้ 27.5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 59% มีนักวิ่งจำนวน 7 คน ที่วิ่งครบระยะทาง 10,000 เมตร ซึ่งทำเวลาได้ระหว่าง 33.00 นาที ถึง 57013 นาที (เวลาเฉลี่ย 42.1(3.1 นาที) ทำการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะของนักวิ่งก่อนการแข่งขันและหลังจากที่วิ่งเข้าเส้นชัยแล้ว นำตัวอย่างเลือดมาตรวจหาจำนวนเม็ดเลือดแดง,เม็ดเลือดขาว,ฮีโมโกลบิน,ฮีมาโตคริต และองค์ประกอบทางชีวเคมีของเลือด เช่น พลาสมาโปรตีน, อัลบูมิน, กลอบบูลิน, กรดยูริค, ยูเรียไนโตรเจน, ครีเอตินีนและกลูโคส จากค่าฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริตที่ได้ นำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยของปริมาตรของเม็ดโลหิตแดง (MCV), ค่าเฉลี่ยของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (MCH) และค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงMCHC) สำหรับการตรวจหาส่วนประกอบทางเคมีบางอย่างในปัสสาวะนั้นทำได้โดยใช้แผ่นตรวจปัสสาวะแบบสำเร็จรูป Combur 8 Test ซึ่งสามารถตรวจสอบสภาวะความเป็นกรด-ด่าง (pH), ไนเตรท, โปรตีน, กลูโคส, คีโตนบอดี้, ยูโรบิลิโนเจน, บิลิรูบิน และเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินในปัสสาวะ ซึ่งเป็นการตรวจแบบเซมิ-ควอนติเตทีพ จะทำให้ทราบผลในเวลา 2 นาที จากการตรวจเลือดพบว่า ปริมาณฮีโมโกลบินที่พบในกลุ่มนักวิ่งระยะไกลมีค่าสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ใช่นักกีฬา และพบว่าปริมาณของเม็ดเลือดแดงในนักวิ่งหลังจากการแข่งขันจะมีจำนวนน้อยกว่าที่ตรวจพบก่อนการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) สำหรับการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางชีวเคมีของเลือดพบว่า ปริมาณของพลาสมาโปรตีน, อัลบูมินและกรดยูริคในนักวิ่งระยะไกลมีค่าน้อยกว่าที่พบในกลุ่มของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) และเมื่อเปรียบเทียบค่าต่างๆของนักวิ่งก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขัน พบว่าปริมาณของกลอบบูลิน, กลูโคส, ครีเอตินีนและกรดยูริค จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P<0.01) หลังจากวิ่งแข่งขันในขณะที่ปริมาณของยูเรียไนโตรเจนจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01)

ไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย
SAT TV
แนะนำ กกท.


GALLERY
WEBBOARD
Created by 2fellows